REGULAMIN SERWISU
UWIERZWMIKOLAJA.PL

 

§ 1
PSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulaminokreśla warunki korzystania z serwisu prowadzonego pod adresem www.uwierzwmikolaja.pl, należącego do Amilla Marketing GmbH, Hamburger Str. 210, 38112 Braunschweig, Niemcy, E-mail: [email protected], Telefon: +49 531 / 23 23 0704.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu oraz do zasad prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie.
 3. Przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Sprzedawcę, Użytkownik rejestrujący się i dokonujacy zakupu w Serwisie jest obowiązany do zapoznania się i do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu w obowiązującej treści.

Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 0256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych (klawiatura, mysz komputerowa, ekran dotykowy).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2
DEFINICJE

 • Serwis / Serwis Uwierzwmikołaja.pl – serwis dostępny pod adresem https://uwierzwmikolaja.pl, pozwalający Użytkownikom na zakup Produktów,
 • Sprzedawca – właściciel Serwisu uwierzwmikolaja.pl,
 • Produkt – towar lub usługa dostępne w Serwisie, będące przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą; Produkty oferowane w Serwisie stanowią personalizowane filmy wideo dostarczane Kupującym wyłącznie w formie cyfrowej,
 • Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach; każde Konto oznaczone jest indywidualnym loginem i hasłem, które ustala Kupujący,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 • Użytkownik / Kupujący – osoba fizyczna posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Uwierzwmikołaja.pl; Umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Serwisu jest umową sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn.zm.), i jest zawierana w języku polskim.

§ 3
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
 • umożliwieniu założenia i prowadzenia Konta w Serwisie oraz
 • umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży.
 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może dokonywać zamówień personalizowanych filmów wideo, o tematyce i w wariantach dostępnych aktualnie w Serwsie. W celu dokonania personalizacji, niezbędne jest uzupełnienie formularza Zamówienia o niezbędne dane oraz fotografie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do uzupełniania formularzy dostępnych w Serwisie (formularza rejestracji Konta oraz formularza Zamówienia) w sposób zgodny z prawdą.
 3. Zabronione jest uzupełnianie formularza Zamówienia o treści wulgarne lub niezgodne z prawem, jak również o dane osobowe osób trzecich bez ich zgody lub zgody ich opiekunów prawnych.
 4. Gotowe filmy są udostępniane Użytkownikowi poprzez link, z możliwością pobrania filmu na urządzenie końcowe. Użytkownik ma również możliwość bezpłatnego odtwarzania filmów na stronie internetowej udostępnionej przez Sprzedawcę (live streaming). Filmy można pobierać i odtwarzać w powyżej opisany sposób do dnia 30 stycznia roku następującego po roku, w którym zawarta została Umowa sprzedaży.


§ 4

KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Aby dokonać zakupu w Serwisie, niezbędna jest rejestracja Konta Użytkownika. Założenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest bezpłatne.
 2. Dane wymagane przez Serwis przy tworzeniu Konta Użytkownika muszą być podane przez Użytkownika w sposób kompletny i zgodny z prawdą. W szczególności zabronione jest zakładanie Konta przy użyciu danych innych osób.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji podanych przez siebie danych, w przypadku ich zmiany.
 4. Założenie Konta i korzystanie z niego jest dozwolone tylko dla osób fizycznych posiadających przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy prowadzenia Konta, w drodze korespondencji e-mail, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto Użytkownika. Odzyskanie danych zapisanych na Koncie po jego usunięciu – w szczególności historii zakupionych Produktów – jest w takim przypadku niemożliwe.
 7. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika z przyczyny przewidzianej niniejszym Regulaminem, Umowy sprzedaży pozostają w mocy , a ich przetwarzanie następować będzie zgodnie z przepisami prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 5
WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia, złożonego przez Kupującego za pośrednictwem formularza Zamówień dostępnego w Serwisie.
 2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie zakładania Konta adres poczty elektronicznej. Wiadomość taka zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
 3. Zamówienie jest skutecznie składane poprzez przyciśnięcie przez Kupującego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do anulowania przyjętego Zamówienia, jeśli posiada uzasadnione podejrzenia że Kupujący podał nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane. Sprzedawca może też anulować Zamówienie zawierające treści wulgarne, niezgodne z prawem lub naruszające niniejszy Regulamin. O anulowaniu Zamówienia Sprzedawca informuje Kupującego w drodze korespondencji e-mail, podając przyczyny anulowania Zamówienia.
 5. Cena uiszczona za anulowane Zamówienie zostanie zwrócona Kupującemu za pośrednictwem kanału płatności, którym została przekazana, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od anulowania Zamówienia.

§ 6
PŁATNOŚCI

 1. Cena Produktu wskazana na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto.
 2. Cena tego samego Produktu może różnić się w zależności od wybranego trybu jego wykonania, tj. terminu realizacji Zamówienia.
 3. O łącznej cenie Produktu lub Produktów będących przedmiotem Zamówienia, Kupujący jest informowany w podsumowaniu Zamówienia.
 4. Dowód zakupu w postaci faktury VAT jest przekazywany Kupującemu w drodze korespondencji e-mail na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta.
 5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
  1. płatność internetowa za pośrednictwem platformy Przelewy24,
  2. płatność internetowa za pośrednictwem platformy PayPal,
  3. płatność kartą kredytową (Visa, Mastercard).
 6. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24, dostępnej pod adresem przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań lub platformy PayPal, dostępnej pod adresem www.paypal.com, wykorzystywanej przez firmę PAYPAL Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.
 7. Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności podczas składania Zamówienia.
 8. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia dopiero po uiszczeniu przez Kupującego ceny w całości.

 

§ 7
INFORMACJE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Kupujący, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo to nie przysługuje w odniesieniu do:
 • umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Produkty dostępne w Serwisie są przez Sprzedawcę przygotowywane i wysyłane drogą elektroniczną w ciągu maksymalnie 24h od złożenia Zamówienia. Oznacza to, że prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem wyłącznie do momentu rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę, o czym Kupujący jest informowany podczas składania Zamówienia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującym nie będącym konsumentami.

 

§ 8
REKLAMACJA

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) – zostaje całkowicie wyłączona.
 2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej wykrycia oraz żądanie Kupującego.
 4. Reklamacje należy kierować na adres: Amilla Marketing GmbH, Hamburger Str. 210, 38112 Braunschweig, Niemcy, lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: [email protected]
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu. Sprzedawca nie odpowiada za wady Produktu wynikające z błędów Kupującego podczas uzupełniania formularza Zamówienia, takich jak w szczególności omyłki pisarskie („literówki”) czy omyłki skutkujące załączeniem do formularza niewłaściwych zdjęć lub załączeniem ich w niewłaściwej kolejności.

§ 9
GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Sprzedawca.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub zawarcie za jego pośrednictwem Umowy sprzedaży) lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy. W przypadku korzystania z newslettera, podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji usługi świadczonej poprzez serwis www.uwierzwmikolaja.pl, na zasadach określonych szczegółowo w Polityce prywatności.
 4. Kupujący zobowiązuje się do nieprzekazywania za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy danych osobowych innych osób, chyba że posiada na to ich zgodę.


§ 10

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie należą do Sprzedawcy lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.
 5. 1-4 powyżej znajdują zastosowanie także do gotowych Produktów, które są przedmiotem praw autorskich.
 6. Umowa sprzedaży Produktu nie stanowi umowy przeniesienia praw autorskich majątkowych, lecz jedynie konkretnego egzemplarza spersonalizowanego Produktu. W szczególności zakup Produktu nie uprawnia Kupującego do dalszego rozpowszechniania Produktu lub jakiejkolwiek jego części, jak również do korzystania z Produktu lub jego części w celach reklamowych lub komercyjnych.

§ 11
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w stosunku do Użytkowników niebędących konsumentami ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z ograniczeniem do wartości zakupionego za pośrednictwem Serwisu Produktu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika spowodowane działaniem siły wyższej lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu ze względów technicznych. Sprzedawca poczyni starania, aby informować Użytkowników o takich przypadkach z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Sprzedawca może umożliwić Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu dostęp do usług świadczonych przez inne podmioty. Wówczas zasady świadczenia tych usług ustalają te podmioty.

 

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zamierzonej zmianie Sprzedawca powiadomi Użytkownika w drodze korespondencji e-mail, z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia w którym Kupujący dowiedział się, lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o zmianie dowiedzieć. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 2. Zawarta Umowa sprzedaży, świadczenie usług drogą elektroniczną oraz niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu, chyba że Użytkownik ma miejsce zamieszkania na terenie UE, a specjalne przepisy dotyczące ochrony konsumenta w kraju użytkownika są korzystniejsze.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2020 roku.

 

© 2023 Uwierz w Mikołaja. All rights reserved. Powered by Web Lab

Długość filmu: 16:24 | Dostawa: 1h | 6h | 24h | Fabuła: dynamiczna
Ogląda w tej chwili: 14 osób Kupiło właśnie: 3 osób

Mikołaj przeprowadza ważną rozmowę i sprawdza, czy Twoje dziecko znalazło się w Magicznej Księdze. Odkrywa także, że musi oddać swoją magiczną szafę do przeglądu. Psotek doprowadza do awarii tajemniczej czas-maszyny. Czy święta są w tym roku zagrożone? Będzie zabawnie i niezwykle emocjonująco!

Długość filmu: 11:32 | Dostawa: 1h | 6h | 24h | Fabuła: spokojna
Ogląda w tej chwili: 15 osób Kupiło właśnie: 3 osób

Mikołaj ujawnia Magiczną Księgę, w której pojawią się zdjęcia Twojego dziecka. Opowiada o Elfach, relacjach dzieci z dorosłymi i o tym, co w Świętach jest najpiękniejsze. Czy zdradzi dzieciom w jaki sposób podrzuca prezenty do ich domu? Przekonajcie się podczas pełnego emocji seansu rodzinnego!